Formularz rezerwacyjny dla grup

Organizator: Biuro Podróży ARTUS - Nr koncesji 531

Administratorem danych osobowych jest FHU Biuro Podróży ARTUS, kontakt: 41-200 Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 26, e-mail: artus@artus.biz.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, RODO, w zakresie danych o stanie zdrowia – art. 9 ust. 2 pkt.: a, b, c RODO. Odbiorcą danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z biurem w związku z organizacją imprez turystycznych, dostawcy towarów i usług zaopatrujących Biuro, dostawcy usług prawnych i doradczych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji umowy oraz zaprzestanie kontaktów handlowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, oraz przez okres wymagany przepisami prawa, dotyczącymi kontroli prowadzonej przez Biuro działalności przez uprawnione do tego podmioty. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich, poza sytuacjami, gdy będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji usług Biura. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, sprostowania (poprawienia) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. W przypadku chęci zmiany zakresu przetwarzanych przez Biuro danych, wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, prosimy o wiadomość na adres e-mail: artus@artus.biz.pl.